ROZHODNUTÍ
hejtmana Olomouckého kraje
o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
ze dne 27. 2. 2021 č. 4/2021
Podle ust. § 14 odst. 4 písm. c) a za použití zmocnění ust. § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“) a v návaznosti
na usnesení Vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 212 vyhlášené ve Sbírce zákonů pod
č. 112 /2021 a v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným ve Sbírce zákonů č. 96/2021 usnesením
Vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 196
nařizuji
s účinností od 28. 2. 2021 vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové
situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce,
těmto organizacím:
1. Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, IČO: 14 618 575,
se sídlem Struhlovsko 1795, Hranice I-Město, Hranice
2. Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, IČO: 75 029 251, se sídlem
Křížkovského 1217/2, Jeseník
3. Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, IČO: 70 599 921, se sídlem Nábřežní 413/28,
Jeseník
4. Střední průmyslová škola Jeseník – školní jídelna, IČO: 00 176 401, se sídlem Dukelská 1240/27,
Jeseník
5. Mateřská škola Konice, příspěvková organizace, IČO: 70 988 480, se sídlem Smetanova 202,
Konice
6. Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, IČO: 47 918 594, se sídlem
Tyršova 609, Konice
7. Základní škola a mateřská škola Lipová, okres Prostějov, příspěvková organizace, IČO: 75 023 903,
se sídlem č.p. 71, Lipová
8. Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace, IČO: 75 026 317, se sídlem Gemerská 506,
Litovel
9. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc, IČO: 00 849 324, se sídlem Vítězná 1250/31,
Litovel
10. Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace, IČO: 75 026 333, se sídlem Studentů 91/1, Litovel
11. Mateřská škola Mohelnice, Na Zámečku 10, IČO: 63 696 380, se sídlem Na Zámečku 858/10,
Mohelnice
12. Základní škola Mohelnice, Vodní 27, IČO: 852 937, se sídlem Vodní 248/27, Mohelnice
13. Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice, IČO: 47 922 214, se sídlem 1. máje 234,
Nezamyslice
14. Mateřská škola Olomouc, Jílová 41, příspěvková organizace, IČO: 61 989 894, se sídlem Jílová
300/41, Olomouc
15. Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc, IČO: 00 601 683, se sídlem třída Svornosti
37/900, 779 00 Olomouc. Místo poskytovaného vzdělávání: třída Svornosti 37/900,
779 00 Olomouc, Gorazdovo náměstí 64/1, 779 00 Olomouc
16. Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace, IČO: 47 657 189, se sídlem
Stupkova 953/16, Olomouc
17. Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČO: 47 922 427, se sídlem Partyzánská 3974/34,
Prostějov
18. Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, IČO: 47 922 486, se sídlem
Palackého 152/14, Prostějov
19. Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – školní jídelna, IČO: 47 922 516, se sídlem
Dr. Horáka 24, Prostějov
20. Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44, IČO: 60 782 081, se sídlem Kozlovská 214/44,
Přerov I-Město
21. Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČO: 60 782 358, se sídlem U Tenisu 171/4 , Přerov I-Město,
Přerov
22. Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČO: 49 558 277, se sídlem
Kratochvílova 359/30, Přerov I – Město, Přerov
23. Mateřská škola Světlov, Šternberk, příspěvková organizace, IČO: 7 280 238, se sídlem Světlov
2592/21, Šternberk
24. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace, IČO: 61 989 860, se sídlem
Svatoplukova 1419/7, Šternberk
25. Školní jídelna Šternberk, příspěvková organizace, IČO: 75 009 749, se sídlem
Svatoplukova 1419/7, Šternberk
26. Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO: 60 801 085, se sídlem Evaldova 1907/25,
Šumperk
27. Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, IČO: 60 339 381, se sídlem Vrchlického 1846/22,
Šumperk
28. Mateřská škola Uničov, Komenského 680, IČO: 75 027 071, se sídlem Komenského 680, Uničov
29. Základní škola Uničov, U Stadionu 849, IČO: 64 627 519, se sídlem U Stadionu 849, Uničov
30. Mateřská škola POHÁDKA, Zábřeh, Československé armády 650/13, IČO: 60 045 051, se sídlem
Československé armády 650/13, Zábřeh
31. Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk, IČO:60 045 264, se sídlem
Boženy Němcové 1503/15, Zábřeh
32. Školní jídelna Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, IČO: 62 352 849, se sídlem Boženy
Němcové 1503/15, Zábřeh
Uvedené organizace provedou opatření k zajištění nezbytné péče o děti a žáky ve věku od 2 do 10 let
ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
Nezbytná péče bude zajišťována v potřebném rozsahu dětem a žákům rodičů, nebo jiných zákonných
zástupců, kteří jsou:
 zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 zaměstnanci obecní policie,
 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelé zdravotních služeb,
 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 příslušníky ozbrojených sil,
 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 zaměstnanci zařízení školního stravování,
 zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické
infrastruktury,
 zaměstnanci České pošty, s. p.,
 zaměstnanci obcí, zařazenými do obecních úřadů, vykonávajícími činnosti nezbytné pro zajištění
chodu úřadu a pro výkon nezbytné agendy úřadu, určenými starostou obce,
 zaměstnanci Olomouckého kraje, zařazenými do krajského úřadu, vykonávajícími činnosti nezbytné
pro zajištění chodu úřadu a pro výkon nezbytné agendy úřadu, určenými ředitelem krajského úřadu,
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.
Seznamy dětí doplní příslušné školy či školská zařízení formou přílohy.
Péče o děti a žáky bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30.

Odůvodnění
Zabezpečení vykonávání péče o děti a mládež je nařizováno z důvodu naléhavého obecného zájmu
neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území
Olomouckého kraje, v souvislosti s výše uvedeným vyhlášeným krizovým stavem.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.
Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení hejtmanovi
kraje cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému sídlu zařízení.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 28. 2. 2021 od 00:00 do dne 21. 3. 2021 do 23:59 hod.
Ing. Josef Suchánek
hejtman
otisk úředního razítka se státním znakem
Č. j.: KUOK 26087/2021

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já níže podepsaný/á

jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………

adresa: ……………………………………………………………………………………….

číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: ……………………………………

tímto čestně prohlašuji

že jsem ve smyslu usnesení vlády č. 212 ze dne 26. 2. 2021 a v návaznosti na Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje č. 4/2021 ze dne 27. 2. 2021 osobou ([1]………………….….) podílející se v rámci plnění svých úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury, a proto náležím do kategorie osob, resp. zákonných zástupců, pro jejichž děti ve věku od 2 do 10 let je zajišťována nezbytná péče v oblasti školství v určené škole nebo školském zařízení.

V ___________________ (místo sepsání) dne_____________.       (aktuální datum)

Vlastnoruční podpis _____________________

[1] doplňte např. lékařem, zaměstnancem městské policie, zaměstnancem kritické infrastruktury – energetikem

Vážení rodiče,
na základě nařízení vlády ČR bude od 1.3.2021 do 21.3.2021 MŠ uzavřena. Děti rodičů záchranných sborů bude možno v nejnutnějších případech umístit do Mateřské školy Na Zámečku. Tuto skutečnost je potřeba předem oznámit prostřednictvím emailu školy ( msm.zam@tiscali.cz). Děkuji Pelikánová ředitelka školy

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví se s účinností 25.2.2021 nařizuje  vstupovat do budovy mateřské školy s použitím  ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou pouze respirátor nebo nanorouška.

Žádám Vás o dodržování nařízení.

Ostatní zveřejněná opatření platí bez omezení.

Prosím, abyste nepolevovali v ranním měření teploty u dětí a oznamovali učitelkám na třídě naměřenou hodnotu.

Pokud omlouváte dítě z docházky do MŠ, tak Vás prosím uvést důvod.

Děkuji za pochopení ředitelka školy Iveta Pelikánová

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 

Vážení rodiče,

V letošním školním roce neproběhne v MŠ vyšetření školní zralosti z důvodu protiepidemiologického opatření.

Kdo uvažuje o odkladu povinné školní docházky, je zapotřebí objednat se co nejdříve do Pedagogicko psychologické poradny a tuto skutečnost nám oznámit.

Děkuji Pelikánová ředitelka školy

ORGANIZAČNÍ POKYNY PŘED VSTUPEM DO MŠ

( prevence před nákazou covid – 19)

 • Před vstupem do budovy použije doprovázející osoba desinfekci.
 • Do MŠ doprovází dítě pouze jedna oprávněná osoba, která se v prostorách pohybuje vždy v roušce a pouze nezbytně nutnou dobu.
 • Do Mš mohou nastoupit děti jen zcela zdravé, bez příznaků respiračních onemocnění (kašel, rýma, teplota). V případě, že dítě trpí alergií, nastoupí jen v případě, že doloží lékařské potvrzení, že je léčeno alerkologem, protože jeho projevy mohou být zaměněny za příznaky respiračních chorob.
 • Před vstupem do třídy předá zákonný zástupce dítěte informaci o naměřené teplotě dítěte doma.
 • Po přezutí a převlečení si musí každé dítě při vstupu do třídy důkladně umýt ruce vodou a desinfekčním mýdlem.
 • Zákonný zástupce předá dítě učitelce v šatně, nebude vstupovat do třídy.
 • Nedávejte dětem do třídy hračky či jiné předměty, nenoste dětem sladkosti.
 • Dejte dětem do skříněk dostatek vhodného oblečení a obuvi, většinu času budou trávit venku v areálu MŠ.
 • Dejte dětem do skříněk 2 ks roušek pro případ, kdyby se vyskytlo podezdření z nákazy.
 • Dávejte děti do MŠ jen na nezbytně nutnou dobu a hned

po skončení v zaměstnání si je vyzvedávejte.

 • Při oznámení z podezdření nákazy je potřeba okamžitě v co nejkratší době dítě vyzvednout z MŠ.

Pelikánová ředitelka školy

OPATŘENÍ PŘED VSTUPEM DO BUDOVY

 • POUŽÍT DESINFEKCI – doprovázející osoba
 • NASADIT ROUŠKU – doprovázející osoba
 • DÍTĚ DOPROVÁZÍ POUZE JEDNA OPRÁVNĚNÁ OSOBA
 • V BUDOVĚ SE POHYBUJTE JEN NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU
 • ZÁKAZ VSTUPU OSOB S PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
 • ZÁKAZ VSTUPU CIZÍM OSOBÁM (použijte zvonek)

OPATŘENÍ PŘED VSTUPEM DO TŘÍDY

 • DÍTĚ PŘEDÁVEJTE UČITELCE V ŠATNĚ, NEVSTUPUJTE DO TŘÍDY
 • PODEJTE INFORMACI O NAMĚŘENÉ TEPLOTĚ
 • PŘI VSTUPU DO TŘÍDY SI DÍTĚ DŮKLADNĚ UMYJE RUCE
 • NEDÁVEJTE DĚTEM DO TŘÍDY HRAČKY ČI JINÉ PŘEDMĚTY
 • DEJTE DĚTEM DO SKŘÍNĚK DOSTATEK OBLEČENÍ NA POBYT VENKU
 • DEJTE DĚTEM DO SKŘÍNĚK ALESPOŇ 2 KS ROUŠEK

 

 

Dokumenty – přílohy

Vyvěšeny nové dokumenty

Návrh rozpočtu pro rok 2021

Střednědobý výhled rozpočet 2022-2023

Stravné Stravné

Čestné prohlášení Stahuj

Očkování, čestné prohlášení Stahuj

Zápis opatření Stahuj

Kritéria přijímání děti  Stahuj

Žádost o přijetí dítěte Stahuj

Třídy

Berušky

Berušky

Dnes jsme si hráli na opravdové školáky, procvičovali jsme si pozornost, postřeh a moc nám to šlo :-)   Na školní zahradě je konečně sníh, děti si ho užívají pln...
Detail
Žabky

Žabky

  Co nás hodně baví? Rádi si hrajeme různé pohádky, třeba tu o Červené Karkulce. U nás dopadla dobře a ze zlého vlka se stal hodný hlídač u babiččina domečku.  ...
Detail
Koťátka

Koťátka

  Zasílám pár fotek z nového roku v koťátkách. Nezahálíme, zdokonalujeme se v přípravě na školu, užíváme si sněhové nadílky a samozřejmě nezapomínáme na hru . ...
Detail
Motýlci

Motýlci

Adaptační období je za námi a je radost vidět přicházet děti s úsměvem. Sem tam ještě ukápne slzička, ale věříme, že už se tu cítíte jako doma. I přes všechna omezení my si ve škol...
Detail

Pro rodiče

CO SE DĚJE VE ŠKOLCE

Strava a úplata

Stravné pro děti MŠ platné od 1.9.2019:

Věk  3 – 6 let

S přesnídávka 7,-
P polodenní 30,-
A oběd+pit.rež. 2O,-+3,-
/ celodenní 36,-
B svačinka 6,-

Věk 7 let

F přesnídávka 7,-
O polodenní 32,-
C oběd+pit.rež. 22,-+3,-
V celodenní 38,-
E svačinka 6,-

 

Pro rodiče

 

DESATERO předškoláka

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla


Pro rodiče: dokumenty ke stažení

Přihláška stravování

Desatero předškoláka

Omluvenka předškoláka

Dětský klub

Dětský klub

Milí rodiče, díky pokračujícím hygienickým opatřením jsme byli nuceni zatím Dětský klub neotvírat. O případné změně vás budeme informovat zde.

ik

Rádi přivítáme v naší mateřské škole děti se svými rodiči. Dětem je k dispozici celé vybavení třídy. Mohou si vyzkoušet všechny hračky, trampolínku, skluzavku, výtvarný materiál, didaktické pomůcky a navíc zkušené učitelky rády zodpoví rodičům na veškeré otázky týkající se předškolního vzdělávání. Poradí, jak připravit vaše dítě na vstup do mateřské školy. Děti si navíc pravidelným navštěvováním dětského klubu postupně přivyknou na nové prostředí.

Dětský klub je pro všechny děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu a teprve se na vstup do ní chystají.

Setkávat se pak budeme každé úterý vždy od 15,00 do 16,00 hodin.

MOC SE NA VÁS A VAŠE DĚTI TĚŠÍME.
Kolektiv MŠ Mohelnice

Jídelníček

Jídelníček

Jídelníček 22.2. – 26.2.2021 Alergeny
Pondělí
Přesnídávka Veka, pomazánka tvarohová s medem, hruška, čaj dobré ráno 7,1M – pšeničná
Oběd Polévka s jarní zeleninkou a kuskusem 9,1M –pšeničná
Hrachový šoulet, chléb slunečnicový, mrkvový salát, džus jablečný 7,1M –pšeničná
Svačina Dalamánek, pomazánka z lososa, kedlubna, mléko 7,4,1M – pšeničná
                                                                                   Úterý
Přesnídávka Chléb podmáslový, pomazánka sýrová s jarní cibulkou, rajče, mléko 7,1M – pšeničná
Oběd Polévka z fazolových lusků 7,1M –pšeničná
Srbské rizoto s králičím masem a strouhaným sýrem, čaj malinový 7,1M-  pšeničná
Svačina Chléb lněný, pomazánka zeleninová, paprika, mléko 9,7,1M – pšeničná
                                                                                Středa
Přesnídávka Chléb toustový, pomazánka rozhuda, paprika, bílá káva 7,1M – pšeničná
Oběd Polévka jáhlová s vejci  9,7,3
Kuře dušené v žampionové omáčce, celozrnné knedlíky, sirup rybízový 7,1M –pšeničná
Svačina Vanilkový puding s piškoty, jablko, čaj malinový 7,1M – pšeničná
                                                                              Čtvrtek 
Přesnídávka Špaldové řezy s karamelem, banán, vanilkové mléko 7,3,1M -pšeničná
Oběd Polévka hovězí masový krém 7,1M – pšeničná
Císařská zelenina na másle, šťouchané brambory s cibulkou, čaj citrónový 7,1M –pšeničná
Svačina Chléb slovenský, pomazánka z tofu, okurek, mléko 7,6,1M –pšeničná
                                                                                Pátek
Přesnídávka Chléb žitné zrno, máslo, strouhaný tvrdý sýr, mrkvička, mléko 7,1M – pšeničná
Oběd Polévka krkonošská zelňačka 7,1M – pšeničná
Hovězí pečeně štěpánská, dušená rýže, kompot hruškový, čaj zelený 7,3,1M – pšeničná
Svačina Rustikální pečivo, perla vitamíny, zeleninový talíř, mléko 7,1M – pšeničná
Obecně: Nápoje na pitný režim po celý den
Kuchařka : Zabořilová H. Vedoucí školní jídelny : Linhartová B. Změna jídelního lístku vyhrazena.